Tư vấn trực tiếp: Ứng phó với đỉnh dịch sốt xuất huyết (P1)

Nguồn: Video do SKTD sản xuất