Tư vấn trực tiếp: Ứng phó với đỉnh dịch sốt xuất huyết (P2)

Nguồn: Video do SKTD sản xuất