Thông tin: Sở y tế Nghệ An

Địa chỉ
:
Số 18 Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại
:
02383 844 791
Email
:
info@dohnghean.gov.vn