Theo ghi nhận hiện tại về bệnh cảnh lâm sàng của nhiễm nCoV cho thấy thời gian ủ bệnh khoảng 14 ngày, khá dài so với các loại virus nói chung, tuy nhiên phù hợp với nhóm betacorona virus trước đó như SARS, MERS-CoV