Trong trường hợp sử dụng để giao tiếp, đi lại thông thường thì có thể sử dụng khẩu trang y tế 3 lớp, khẩu trang vải giặt hàng ngày. Chỉ những người chăm sóc, điều trị bệnh nhân, những người đi vào ổ dịch mới dung khẩu trang N95.