Giới thiệu

Trẻ em là tương lai của đất nước. Sự phát triển toàn diện của trẻ em cả về trí tuệ lẫn thể chất phản ánh tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia và đây cũng chính là mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.