TS Phan Minh Liêm: Bệnh nhân ung thư ăn yến, sâm nhung chưa chắc đã tốt

Nguồn: Video do SKTD sản xuất